e-Prijava - nova usluga za registraciju prava industrijskog vlasništva

Što je e-Prijava?

e-Prijava je elektronička usluga koja omogućava podnošenje prijave za registraciju prava industrijskog vlasništva putem interneta. Na taj način podnošenje prijave postaje dostupnije korisnicima neovisno o lokaciji uz mogućnost efikasnije razmjene podataka između DZIV-a i korisnika.

Što e-Prijava omogućava?

e-Prijava omogućava podnošenje sljedećih elektroničkih prijava:

  • Zahtjev za priznanje patenta - obrazac P-1 s pratećim prilozima
  • Zahtjev za upis u registar (proširenog) Europskog patenta - obrazac PE s pratećim prilozima
  • Obrazac prijave za registraciju žiga - obrazac Ž-1 s pratećim prilozima
  • Prijava za registraciju industrijskog dizajna - obrazac D-1 s pratećim prilozima
  • Daljnjih (naknadnih) podnesaka za prijave patenata, žiga i industrijskog dizajna do priznanja/registracije, te nakon toga i za priznata prava

Tko može biti korisnik usluge e-Prijava?

Korisnik može biti bilo koja pravna ili fizička osobe koja želi registrirati industrijsko vlasništvo.

Svi korisnici, osim jednokratnog podnošenja prijave, imaju dodatne mogućnosti: pregledavanje svojih prethodno predanih prijava, praćenje statusa prijave te podnošenje naknadnih podnesaka uz prijavu

Svaki korisnik e-Prijave ostvaruje pravo na popust prilikom podnošenja prijave elektroničkim putem u skladu s Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a.

Osnovni preduvjeti za korištenje usluge e-Prijava

Preduvjeti za korištenje elektroničke usluge e-Prijava su:

  • pametna kartica ili kriptografski USB uređaj s kvalificiranim digitalnim certifikatom izdanim od Fine ili AKD-a
  • USB čitač (u slučaju kad se upotrebljava pametna kartica)
  • osobno računalo s operativnim sustavom Windows 7 ili višim i pristupom Internetu
  • instalirana programska podrška za USB uređaj / pametnu karticu
  • instalirana DZIV-ova aplikacija za digitalni potpis

USB uređaj / pametna kartica služi za digitalno potpisivanje zahtjeva, što je uvjet za elektroničku predaju prijave

VAŽNO:
Prije spajanja u sustav, molimo, obavezno pročitajte Korisničke upute kao i Tehničke upute za instalaciju i konfiguraciju svih potrebnih preduvjeta za rad sustava e-Prijava.

Preuzeto sa http://www.dziv.hr/hr/e-usluge/e-prijava/