Naručivanje za usluge Registracijskog ureda online preko eRED-a

Za usluge Registracijskog ureda naručite se preko eRED-a!

Kako bismo uštedjeli vrijeme korisnika usluga Registracijskog ureda te pojednostavnili komunikaciju i organizaciju poslova, pozivamo vas da za predaju zahtjeva i preuzimanje gotovih korporativnih potpisnih i ID kartica rezervirate termin putem online aplikacije eRED.

Rezervaciju termina možete zatražiti na linku https://e-red.hr/akd, a uz njegovu potvrdu i mogućnost odjave, zaprimit ćete i informaciju o potrebnoj dokumentaciji za uslugu te predviđeno vrijeme trajanja samog procesa.